ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 25/04/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng (BMJC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Số 1 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Tại Đại hội này, CEO của BMJC, Chủ Tịch HĐQT Trương Thế Ngọc đã báo cáo kết quả hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh trong năm 2018 và kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2019.

Trong năm 2018, BMJC vẫn đảm bảo khối lượng khai thác đá tại các nhà máy măng trên 90% so với kế hoạch đề ra. Tại đại hội, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án chọn công ty kiểm toán và tỷ lệ cổ tức được chi trả cho các cổ đông. 

Kết thúc buổi họp, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết và yêu cầu Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Kiểm Soát thực hiện các vấn đề mà Đại hội đã thông qua.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

 

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc phát biểu tại Đại Hội

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán trưởng báo cáo tình hình tài chính

Cổ đông đặt câu hỏi

Cổ đông biểu quyết

Tin khác