CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Ông Trương Thế Ngọc
Email: truongthengoc06@gmail.com

- Chủ tịch hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Phi Long
Email: philongbmjc@gmail.com 

- Thành viên

3. Ông Nguyễn Đình Diện 
Email: nguyendienbmjc@gmail.com

- Thành viên
   

 II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1. Ông Trương Thế Ngọc
Email: truongthengoc06@gmail.com

- Tổng Giám Đốc

2. Ông Nguyễn Phi Long 
Email: philongbmjc@gmail.com  

Phó Tổng Giám Đốc 

3. Ông Nguyễn Ngọc Minh
Email: ngocminhbmjc@gmail.com 

Phó Tổng Giám Đốc

4. Ông Nguyễn Đình Diện
Email: nguyendienbmjc@gmail.com

Phó Tổng Giám Đốc
   

 III. BAN KIỂM SOÁT

 

1. Ông Trần Đình Dũng 
Email: dinhdung236@gmail.com 

- Trưởng ban

2. Ông Lê Đức Lạc
Email: lacktbmjc@gmail.com     

- Thành viên
3. Bà Võ Thị Vân Trang
Email: vantrang114@gmail.com     
- Thành viên